Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.

Transpersoner, rus og sex
Skrevet av Aleksander Sørlie, sykepleier og frivillig i Chemfriendly Norge

Illustrasjoner: James Armando Dickson
Chemsex som fenomen er, av en rekke gode grunner, i stor grad forbundet med og koblet opp mot gruppen menn som har sex med menn (MSM). I dag gjøres mye av aktivismen på feltet av skeive menn og også rent teoretisk har det å anerkjenne chemsex og dens tilknytning til skeiv mannlig kultur vært sentralt for å forstå motivasjonene og risikofaktorene involvert. Samtidig er det vanskelig å komme unna at transpersoner ofte blir ekskludert, glemt eller kategorisert på uhensiktmessige måter i samtaler om "MSM". Chemsexfeltet er intet unntak.
Transpersoner som deltar i chemsex deler alle de samme utfordringene som gjør at chemsexbrukere regnes som en viktig gruppe å nå med skadeforebyggende arbeid.
Glemt eller feilkategorisert

Mens brukerstyrte tiltak for chemsexbrukere i større grad har klart å håndtere og anerkjenne transpersoners deltakelse i chemsex, har transpersoner alltid vært en torn i siden til mer etablerte hjelpetiltak og blant forskere. Dette har flere årsaker og kan skje mer eller mindre bevisst, men sentralt ligger en idé om at "biologien", og spesifikt ens tildelte kjønn ved fødselen, er det eneste som har noe å si når det kommer til seksuell og reproduktiv helse.

I praksis betyr dette at transmenn ofte har blitt eksludert eller glemt i arbeid knyttet til "MSM", mens transkvinner ofte har blitt feilaktig kategorisert som skeive menn. Ikke-binære har ofte ikke blitt tatt med i betraktning i det hele tatt, men har tradisjonelt blitt plassert i kategorier basert på tildelt kjønn ved fødselen.
For transmenn har dette i praksis betydd at man har blitt nektet tilgang til forskning og viktige ressurser, slik som PreP, med mindre de blir antatt å være cismenn eller ikke har blitt spurt om transstatus. Resultatet er at informasjonen om spesifikke utfordringer for transmenn som som har sex med menn er svært manglende, ikke minst når det gjelder chemsex spesifikt.

Hvor transmenn ofte har blitt eksplisitt ekskludert fra forskning og ressurser for MSM, har transkvinner oftere blitt inkludert som en målgruppe. Likevel er det viktig å presisere at det å inkludere noen språklig eller som en gruppe i forskningen man gjør, ikke nødvendigvis er det samme som å forstå eller jobbe med gruppen på en måte som faktisk synliggjør deres spesifikke behov. I dag blir transkvinner ofte inkludert i kategorien "MSM" i teorien, men i praksis er de fleste tiltak som retter seg mot denne gruppen laget spesifikt for menn og vil i liten eller ingen grad tematisere problemstillinger som er aktuelle for transkvinner spesifikt.
Hvorfor bør vi snakke om transpersoner og chemsex?

Så betyr det at vi må ignorere chemsex sin kobling til mannlig skeiv kultur og identitet for å klare å inkludere transpersoner? På ingen måte. Det er ikke tilfeldig hvem som ender opp på chemsex-fester, verken når det gjelder cispersoner eller transpersoner. Transfolk som deltar i chemsex har ofte en sterk tilknytning til mannlig skeiv kultur og har til felles at de som oftest har seksuelle relasjoner med homofile og bifile cismenn.
Denne nærheten til skeiv mannlig kultur og seksuell praksis gjør også at transpersoner som deltar i chemsex med skeive menn deler alle de samme utfordringene som gjør at chemsexbrukere regnes som en viktig gruppe å nå med skadeforebyggende arbeid, slik som risiko for seksuelt overførbare infeksjoner, overrepresentasjon av personer med problematisk rusbruk, sårbarhet for overgrep og en høy andel som selger sex. Behovet for aktiv inkludering av transpersoner i skadeforebyggende arbeid blir enda tydeligere når vi vet at transpersoner generelt er mer utsatt for alle disse tingene.
Forskning på transpersoner og chemsex

I Norge har man i liten grad forsket på transpersoners bruk av illegale rusmidler, men den første levekårsundersøkelsen med et representativt utvalg fant at hele 15% av norske transmenn og transkvinner drakk seg overstadig beruset minst én gang i uka, sammenlignet med rundt 3% av cispersoner. Drar vi ut av Norge og ser på tall internasjonalt, blir det fort tydelig at transpersoner også er overrepresentert når det gjelder illegal rusbruk. I følge den største undersøkelsen noensinne gjennomført på transpersoner, med hele 28 000
respondenter, svarte nesten én av tre at de hadde brukt rusmidler annet enn alkohol i løpet av de siste 30 dagene. Blant transpersoner som jobber i såkalt "undergrunnsindustrier" (feks med sexarbeid og porno) var tallet hele 68%.

Illustrasjoner: James Armando Dickson
Også når det gjelder HIV-smitte er transpersoner som har sex med menn overrepresentert. Særlig transkvinner er særdeles sårbare, og en nylig metastudie om HIV-status hos transpersoner på global basis fant at transkvinner var hele 66 ganger mer sannsynlig til å ha HIV sammenlignet med resten av befolkningen. Nye estimater viser også at rundt 14% av transkvinner i USA lever med en HIV-diagnose, med en betydelig overrepresentasjon blant svarte og latin-amerikanske transkvinner.

For transmenn er det svært lite forskning på HIV som tar høyde for transmenn som har sex med menn spesifikt, men de nyeste tallene man har tyder på at også transmenn har betydelig høyere risiko for HIV-smitte enn cismenn. Samme metastudie som nevnt over konkluderte med at transmenn (uavhengig av legning) hadde rundt 7 ganger så høy sannsynlighet til å ha HIV enn cisbefolkningen. En amerikansk studie gjennomført på den største seksuell helseklinikken i landet fant at hele 11% av transmenn som har sex med cismenn hadde testet positivt for HIV i løpet av studieperioden, sammenlignet med 3% blant andre brukere.

Estimatene blir betydelig høyere når sexsalg inkluderes i beregningen, hvor det er estimert at transpersoner som selger sex har rundt 16 ganger høyere risiko for HIV-smitte enn andre transpersoner. At transpersoner er såpass utsatt viser betydningen av skadeforebyggende arbeid og tilrettelagt informasjon.
Kjønnsbekreftende behandling gjør det svært vanskelig å vurdere ens egen risiko ved å henvende seg til de ressursene som allerede finnes.
Chemsex og kjønnsbekreftende behandling

Den samme tingen som gjør at så mange forskere opplever det som vanskelig å kategorisere transpersoner på hensiktsmessige måter gjør også at det kan være vanskelig å gi generelle råd til transpersoner som gruppe. Jeg kommer derfor ikke til å gjøre det her, men har valgt å fokusere spesifikt på transpersoner som deltar i chemsex på arenaer med cismenn og som har tatt ulike former for kjønnsbekreftende behandling.

Årsaken til dette valget er i stor grad basert på det faktum at kjønnsbekreftende behandling gjør det svært vanskelig å vurdere ens egen risiko for seksuelt overførbare infeksjoner og rusrelaterte skader ved å henvende seg til de ressursene som allerede finnes. De fleste ressurser er laget med ciskjønnede menn og kvinners kropper som referanser, og tar ikke høyde for hvordan en kropp med, for eksempel, testosteronbasert hormonsystem og XX-kromosomer vil reagere.

Så her er noen ting som du bør tenke på dersom du selv er en transperson som driver med seksualisert rusbruk eller du er en cismann som har seksuelle partnere som er transkjønnet:
Standard doser på chemsexfester er ofte basert på cismenn
Du kan ha lavere toleranse for visse rusmidler

Det er godt dokumentert at ciskvinner kan påvirkes annerledes av noen former for rusmidler enn ciskjønnede menn, noe du kan lese mer om i denne artikkelen om kvinner og seksualisert rusbruk. Årsaken til slike kjønnsforskjeller vet man mindre om, og resultatet er at det rett og slett kan være vanskelig å vite hvilke referanserammer man skal forholde seg til dersom man er transkjønnet og tar kjønnsbekreftende behandling. Det kan derfor være lurt å ta utgangspunkt i doser som ligger i det lavere sjiktet dersom du ruser deg på noe som har forskjellige anbefalinger for menn og kvinner. Dette gjelder særlig dersom du skal ta noe du ikke har prøvd før eller er på en fest der du er usikker på styrken eller innholdet i det du blir gitt.

Illustrasjoner: James Armando Dickson
Vær forsiktig med å anta at du har nøyaktig samme toleranse som du hadde før du begynte på hormoner.
Kjønnsbekreftende behandling kan endre hvordan kroppen din reagerer på rusmidler

Kjønnsbekreftende behandling, og hormoner særlig, kan endre hvordan en kropp reagerer på rusmidler. Også her finnes det lite forskning, men mange transpersoner selv forteller at de opplevde en markant forskjell i hvordan de reagerer på rusmidler før og etter medisinsk transisjon. Dette kan være at man tåler mer eller mindre enn før, eller at man reagerer annerledes. En vanlig bivirkning av hormonell behandling for transkvinner kan, for eksempel, inkludere at man blir lettere overopphetet. Dette betyr at du bør være forsiktig med å anta at du har nøyaktig samme toleranse som du hadde før du begynte på hormoner, samt være klar over at det kan ta kortere eller lengre tid for noen rusmidler å virke.
Standard doser på chemsexfester er ofte basert på cismenn

På mange chemsex-fester og andre sammenkomster der målet er å ha sex og ruse seg sammen, kan det fort skje at én person doserer rusmidler og deretter deler dette ut til deltakere på festen eller til sine partnere. Ganske ofte brukes samme doser for alle som deltar, særlig når det gjelder rusmidler som sniffes eller svelges. Av grunnene nevnt over er dette noe som kan være særlig problematisk for transfolk, som av ulike grunner kan ha en toleranse som er lavere enn cismenns. Forsikre deg om at du har kontroll på hvor mye rusmidler du tar og ikke vær redd for å justere dosen dersom du mistenker at det du har blitt servert kan være for mye for deg.
Vaginalsex har høyere risiko for deg enn for ciskvinner

De fleste målinger av seksuell risiko ved penetrerende vaginalsex er basert på relativt unge ciskvinner, noe som gjør at disse estimatene er svært lite egnet til å vurdere seksuell risiko for transpersoner. Transkvinner og ikke-binære som har tatt genitalkirurgi for å få en vagina, vil ofte ha mindre elastistitet og naturlig glidemiddel enn det ciskvinner har. Dette gjelder også for transmenn og ikke-binære som tar testosteron. Én av virkningene til testosteron er at det over tid gjør gjør slimhinnene i skjeden tynnere og svekker evnen til naturlig glidemiddel. Dette gjelder særlig for de som har fjernet livmor og eggstokker samtidig som de har gått lenge på hormoner.

Illustrasjoner: James Armando Dickson
Å være den eneste transpersonen tilstede kan gjøre det vanskeligere for mange å sette grenser
Prøv å sikre at du har minst én alliert tilstede og vær klar over at risikoen for deg kan være større enn for cismenn.
Transfobi og overgrep finnes også i skeive rom

Det er en hel rekke faktorer som gjør at transpersoner i chemsexsettinger lettere kan havne i ubehagelige situasjoner enn andre. Å være den eneste transpersonen tilstede kan gjøre det vanskeligere for mange å sette grenser eller si fra i møte med transfobi eller ubehagelige situasjoner, og kan gjøre at man føler seg presset til å tråkke over egne grenser. Å ha sex med fremmede som ikke har forståelse for hvordan transkjønnede kropper fungerer kan føre til at sex blir mer ubehagelig og rusmidler kan ende opp med å fungere annerledes for deg enn for andre og dermed gjøre deg mer sårbar for utnyttelse.
I tillegg har cismenn som gruppe ofte et fysisk overtak over både transkvinner og transmenn, enten det er grunnet kroppsstørrelse eller hormoners virkning på styrke og muskelmasse. Alle disse tingene kan gjøre at du er mer sårbar for overgrep og ubehagelige opplevelser i chemsex-settinger. Hvis du er trans og deltar i chemsex hvor alle eller majoriteten av de som deltar er cismenn, prøv å sikre at du har minst én alliert tilstede og vær klar over at risikoen for deg kan være større enn for cismenn.

Illustrasjoner: James Armando Dickson
Om Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens (PKI)
Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens (PKI) er en pasientorganisasjon for personer med kjønnsinkongruens og deres familie og nære. PKI har som formål å jobbe for et helhetlig, forsvarlig og tilgjengelig helsetilbud for alle som lever med kjønnsinkongruens i Norge.
Om du ønsker å prate med likepersoner eller fagpersoner om chemsex kan du også kontakte Chemfriendly via siden vår på Facebook eller via profilen vår på Gaysir.no.
Publisert 21.11.2022