Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
for frivillige og aktivister i Chemfriendly Norge
Disse retningslinjene gjelder for ansatte, medlemmer og brukere, tillitsvalgte og frivillige i Chemfriendly Norge.
Ansatte, tillitsvalgte og frivillige i Chemfriendly Norge må følge disse retningslinjene i alle sammenhenger i Chemfriendly Norge og der de fremstår som representant for organisasjonen, også på tjenestereiser, kurs og andre arrangementer i Norge og i utlandet, og i andre sammenhenger der vi oppfattes som en representant for organisasjonen. Vi må være bevisste på hvordan vi oppfattes, slik at vi alltid opptrer på en måte som ivaretar folks tillit til Chemfriendly Norge.

Ved brudd på retningslinjene kan det iverksettes interne tiltak. Grove og/eller gjentatte brudd vil kunne medføre fratakelse av verv, oppsigelse eller tap av muligheten til å representere Chemfriendly.

● ●
Brudd på retningslinjene skal meldes til vår eksterne varslingsenhet.
➞ Grunnprinsipp

Alle som representerer Chemfriendly Norge skal opptre i tråd med organisasjonens formål slik de er nedsatt i vedtektene for Chemfriendly Norge, og er forpliktet til å ha kunnskap om disse. Styreleder er ansvarlig for at alle frivillige får innføring i vedtektene
➞ Bruk av alkohol og andre rusmidler

Chemfriendly Norge arbeider for å bedre helsen og levekårene til skeive og sexarbeidere som ruser seg på illegale rusmidler. Vi anerkjenner at inntak av illegale rusmidler kan ha relevante funksjoner i folks liv, for eksempel være selv-medisinering som bidrar til fungering for enkelte.

Chemfriendly mener også at problemer knyttet til rusbruk aldri skal løses med straff, men alltid med hjelp og støtte. Egen bruk av lovlige eller illegale rusmidler skal aldri i seg selv være grunn til ekskludering fra organisasjonen.

Dersom frivillige, aktivister eller andre i perioder sliter med rus, kan det derimot bli aktuelt at man får endret sine arbeidsoppgaver fra å representere Chemfriendly Norge utad, til interne oppgaver. Det er også mulig å be om en «vara-frivillig» som kan overta oppgavene dine dersom rus i perioder forhindrer deg fra å fullføre oppgavene.


Man kan ikke representere Chemfriendly Norge, i møtevirksomhet, uttalelser i media, eller i arrangementer i regi av eller som representant for Chemfriendly Norge, dersom man er merkbart beruset.

● ●
Chemfriendly sine sosiale tilstelninger, temamøter, og sosiale arenaer skal være trygge å delta på for alle. Det betyr at dersom man ikke ønsker å ruse seg på illegale rusmidler skal man være trygge på at man ikke blir tilbudt dette på Chemfriendly sine tilstelninger. Ingen skal tilby illegale rusmidler, eller noe som for andre kan oppfattes som illegale rusmidler, til noen som er til stede på Chemfriendly sine tilstelninger. Dette gjelder også inngåelse av avtaler om eller formidling av invitasjoner til senere bruk av slike rusmidler.

● ● ●
Ingen skal tilby illegale rusmidler, eller noe som for andre kan oppfattes som illegale rusmidler, til noen som er til stede på Chemfriendly sine tilstelninger. Dette gjelder også inngåelse av avtaler om eller formidling av invitasjoner til senere bruk av slike rusmidler.
➞ Diskriminering, trakassering og maktforhold


Diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, hudfarge, religiøs tilhørighet, funksjonsvariasjoner, etnisk eller nasjonal opprinnelse eller andre forhold ved ens person, skal ikke forekomme. Det er nulltoleranse for mobbing, trakassering og vold av ethvert slag i alle deler av organisasjonen.

● ●
Frivillige og aktivister kan få tilgang til personlig og sensitiv informasjon om personer som henvender seg til oss. Tillit i en slik situasjon er avgjørende, og når det gjelder maktbalanse er man ikke likestilt. Tillitsverv og annen tilknytning til Chemfriendly skal ikke brukes til å oppnå personlige fordeler av økonomisk, seksuell, sosial eller annen art. Dette gjelder særlig hvis man er i en overordnet stilling/verv, som kan føre til en skjev maktbalanse i forholdet, eller hvis man forvalter midler eller andre goder til fordeling.

Alle seksuelle tilnærmelser og relasjoner skal være basert på gjensidighet og samtykke.

➞ Taushetsplikt:

Når du skriver under på disse retningslinjene er du inneforstått med at mye av den informasjonen du mottar gjennom ditt verv eller frivillige virke i Chemfriendly Norge er av svært konfidensiell karakter. Du er forpliktet til ikke å dele videre personlig informasjon du får fra eller om andre, og skal ikke bruke slik informasjon til å skade Chemfriendly, frivillige, medlemmer, tjenestebrukere eller ansatte. Personlig informasjon skal heller ikke deles med andre internt i Chemfriendly Norge uten eksplisitt samtykke fra den det gjelder. Disse bestemmelsene gjelder også etter at du har sluttet som frivillig, tillitsvalgt, ansatt eller aktivist i Chemfriendly.

Gjennom aktivitet i Chemfriendly kan du få kunnskap om forhold som etter loven er straffbare. Etter norsk rett kan vi i noen tilfeller, der vi blir stevnet for retten, ha plikt til å avgi vitnemål. I disse situasjonene skal vi søke å verne om tilliten og fortrolig informasjon. Ingen plikter dog selv å bryte loven eller ta straff for å verne om betrodd kunnskap.
    ➞ Avvergingsplikt og opplysningsplikt

    I samtaler med brukere, kan du som representerer Chemfriendly bli kjent med informasjon som omhandler mulig fare for andres liv og helse. Dette vil for eksempel være om du blir kjent med at en person som har omsorg for barn på grunn av rusbruk ikke er i stand til å gjøre dette på en tilstrekkelig god måte, eller et barn beveger seg i miljøer der de kan møte rusbruk eller seksuelle handlinger. Det kan også være at du blir kjent med at noen kjører i ruspåvirket tilstand. Helsepersonell har i disse tilfellene en lovpålagt opplysningsplikt, men alle frivillige i Chemfriendly plikter å sette barnets beste foran andre hensyn.

    Enkelte former for vold og overgrep har alle en lovpålagt plikt til å søke å avverge at skjer. Plikten er beskrevet i straffelovens § 196 og utløses idet du får kunnskap om at handlingen vil skje, eller tror at det er mest sannsynlig at handlingen vil skje. Du kan avverge ved å varsle politi, barnevern, eller på annen måte søke å forhindre at handlingen skjer. Styreleder har ansvar for å gi frivillige i organisasjonen kunnskap om avvergingsplikt.