Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.

Cannabis og selvmedisinering

Skrevet av André Nilsen, styreleder i Normal Norge

Illustrasjoner: Vidar Terjesson
Begrenset tilgang på cannabis-medisin i Norge driver brukere mot det svarte markedet. Tilgangen er også begrenset til få pasientgrupper. De vanligste grunnene man oppgir for selvmedisinering med cannabis er å slite med angst, depresjon, kroniske smerter, at man har ADHD eller PTSD. Brukere opplever at cannabis lindrer smerter, løfter humøret og at virkningen gir en pause fra belastende symptomer.
Cannabis

Cannabis er det mest brukte ulovlige rusmiddelet i Norge. Omtrent en av fire nordmenn oppgir å ha prøvd cannabis. De aller fleste brukere anvender det rekreasjonelt og bruken er sjelden til sporadisk. Risikoen for å bli avhengig av cannabis er moderat og ca 1/10 som prøver cannabis er sårbar for å utvikle en avhengighet. Sannsynligheten øker desto yngre man er når man debuterer, særlig om man er yngre en 15 år første gang man prøver cannabis, da er omtrent ⅙ sårbar for å utvikle avhengighet.
Cannabis-medisin

Selv om de fleste som prøver cannabis bruker sjeldent vet vi at den største omsetningen av cannabis kommer fra en mindre gruppe som bruker cannabis ofte. Normal Norge har gjennomført en undersøkelse for å innhente kunnskap om cannabisbrukere, hvor de fleste av respondentene oppgir at de bruker ofte og en tredjedel oppgir at de bruker cannabis som en form for selvmedisinering. Mange oppgir altså medisinske grunner for bruken, men har ikke resept på cannabis-medisin. Denne gruppen tyr til det svarte markedet for å få tilgang til cannabis da det i Norge er vanskelig å få resept på cannabis-medisin. Dette er forbeholdt en smal pasientgruppe som kreftpasienter, personer med MS, Parkinson og kronisk smertepasienter. Og selv for disse gruppene er det vanskelig å få resept og ikke minst dyrt, for de som får det. Et sted mellom 200-300 personer har resept på cannabis-medisin i Norge.

Det er mulig for pasienter å reise til utlandet og lovlig hente hjem cannabis-medisin dersom en får resept i et land som er en del av Schengen-avtalen men dette er ressurskrevende og dyrt. Tilgangen på cannabis-medisin må derfor sies å være svært begrenset i Norge.
Kroniske smerter og psykisk uhelse

De tilstandene de fleste brukere rapporterer at de bruker cannabis for å selvmedisinere mot, er kronisk smerte, angst, adhd, depresjon og PTSD. Studier har vist at THC, som er virkestoffet vi forbinder med ruseffekten når en bruker cannabis, for noen, kan virke smertelindrende på lik linje med enkelte opiater og opioider som har blitt vanlig å behandle kroniske smerter med. THC er dog mindre vanedannende og gir ferre alvorlige bieffekter for de aller fleste. THC som smertemedisin er altså for noen like effektivt som mer vanedannende med mindre risiko knyttet til bruken.

Cannabis kan derfor bidra til økt evne til å slappe av i en hverdag ellers preget av påtrengende vonde minner
Cannabisbruk for å lindre angst, depresjon, adhd og ptsd er det forsket mindre på, men som nevnt rapporterer mange brukere både i Norge og i utland at de bruker cannabis for å selvmedisinere disse tilstandene. En teori er at brukere bruker cannabis for å avkoble fra plagsomme/vonde symptomer. At ruseffekten gir en følelse av velbehag og at en slapper mer av i eget sinn og egen kropp. ADHD er som kjent også koblet til angst og depresjon og dette kan forklare hvorfor enkelte foretrekker cannabis for å lindre ADHD-symptomer. Det er også mulig at CBD som er et annet virkestoff i cannabis gir økt evne til å konsentrere seg og fokusere, men her trengs det mer forskning for å gi svar.
PTSD

PTSD er linket til fysiske symptomer og lidelser som mage og tarm-problemer og fibromyalgi. Bruk av cannabis for å leve med posttraumatisk stresslidelse kan mulig forklares med at THC lindrer fysiske smerte symptomer samtidig som ruseffekten bidrar til å avkoble og mulig også glemme tilbakevendende traumeminner, i hvert fall mens rusen er i effekt. Cannabis kan derfor bidra til økt evne til å slappe av i en hverdag som ellers kan være preget av påtrengende vonde minner og en kropp som er i konstant beredskapsmodus, som er svært utmattende.

De som sliter med smerter, angst, adhd eller ptsd opplever også utfordringer knyttet til søvn. Søvnproblemer og søvnmangel forverrer negative symptomer som igjen gir lavere livskvalitet og livsmestring. At cannabisbruk hjelper en med å få sove kan også være en forklaring på hvorfor enkelte i denne gruppen selvmedisinerer med cannabis.
Det er ikke lett å vite om en har en underliggende sårbarhet for avhengighet eller psykose
Risikoer

Det er viktig å nevne at selv om cannabis for de aller fleste er lite skadelig og forbundet med liten risiko, spesielt sporadisk bruk, så er det en liten andel av befolkningen som skal være forsiktig med cannabisbruk, og da særlig hyppig/daglig bruk. Personer med underliggende sårbarhet for psykoselidelse er en gruppe som særlig bør være forsiktig med cannabisbruk.

Det er ikke lett å vite om en har en underliggende sårbarhet for verken avhengighet eller psykose før en eventuelt opplever at man har eller er nettopp det. Det forskningen forteller oss er at personer med sårbarhet for psykose eller schizofreni ofte har mye av den samme "bagasjen" som personer med PTSD, da særlig vonde eller traumatiske opplevelser fra barndommen. Det kan være omsorgssvikt, overgrep, relasjonstraumer eller å ha blitt utsatt for mobbing. Dette er bare indikatorer og betyr ikke automatisk at man er sårbar for psykoselidelse.

Det er individuelt hvordan vonde livserfaringer og rusbruk påvirker en og derfor vanskelig å forutsi på forhånd. En generell regel for alle, uansett bakgrunn, er å forsøke å utvise en forsiktighet når en utforsker rusmiddelbruk, også cannabis.


Lite sannsynlighet for psykose, men viktig å være klar over risikoen

At cannabis kan øke sannsynligheten for psykose betyr ikke at det er stor sannsynlighet for at det vil skje. Sannsynligheten er generelt liten, men samtidig viktig å være klar over. Andre faktorer påvirker også sannsynligheten og gjerne i høyere grad, som søvnmangel, sosial isolasjon og samtidig bruk av andre rusmidler.

Hvilken type cannabis en inntar kan også være avgjørende for mens THC er forbundet med økt sannsynlighet for psykose viser forskning at CBD kan ha motsatt effekt. Desto mer CBD det finnes i cannabisproduktet en konsumerer jo mindre THC finner en og den totale effekten blir mindre psykoaktiverende. Forskning viser at CBD har en antipsykotisk effekt. Problemet for de som bruker cannabis fra det illegale markedet er at man kan ikke på forhånd vite hvilken styrkegrad eller andel ulike cannabinoider produktet inneholder.

Generelt er det også slik at cannabis med høyere innhold av thc kan for noen gi en ruseffekt som lettere utløser uro, angst eller overtenking. Noen kan også oppleve å føle seg mer paranoid mens rusen er i effekt, populært kalt "noia". Å bruke cannabis med lavere innhold av thc kan derfor for noen være å foretrekke for å redusere potensielle uønskede bieffekter. For de fleste handler dette om toleranse og en som jevnlig selvmedisinerer med cannabis har høyere toleranse enn en uerfaren eller sporadisk bruker.
De som selvmedisinerer med cannabis føler de ikke kan være åpen og ærlig med behandler om sin cannabisbruk
Skadeforebygging - vaporizer

Noen skadeforebyggende måter å innta cannabis på kan være å bruke en vaporizer (fordamper) istedenfor å røyke en joint. Da slipper man å inhalere brent plantemateriale som kan være skadelig for lungene. Dersom en røyker joints forsøk å unngå bruke tobakk, eller så lite som mulig, da tobakksrøyk som kjent er svært skadelig og kreftfremkallende. En annen måte å innta cannabis på kan være å spise den. Da er det viktig å være obs på dosering og vite at det tar lengre tid før virkningen inntreffer samt at ruseffekten varer lengre og kan føles sterkere.

Skadeforebygging gjennom mental helse

På et overordnet plan handler skadereduksjon mye om hvordan en ellers mestrer livet og tar del i ulike aktiviteter. Dersom en selvmedisinerer med et rusmiddel sier det seg kanskje selv at man i utgangspunktet har det vanskelig, men for noen kan det også bety at fordi man selvmedisinerer blir man nettopp i stand til å mestre og orke mer enn man ellers ville gjort uten.

Søvn, kosthold, fysisk aktivitet og annen meningsfull aktivitet, som arbeid og sosial omgang er alle faktorer som spiller inn på ens fysiske og psykiske helse. Å begynne med eller opprettholde behandling for underliggende årsaker til at man selvmedisinerer er også noe som kan hjelpe.

Illustrasjoner Vidar Terjesson
Vi vet også fra undersøkelser at de som selvmedisinerer med cannabis føler de ikke kan være åpen og ærlig med behandler om sin cannabisbruk på grunn av frykt for formelle og uformelle sanksjoner, eller at slik åpenhet ofte dreier fokuset mot rusbruken og den da problematiseres fremfor underliggende symptomer eller sykdomsbilde.
"Brukere opplever at cannabis gir en pause fra belastende symptomer"
De vanligste grunnene brukere oppgir for at de selvmedisinerer med cannabis er at de sliter med angst, depresjon, har kroniske smerter, har ADHD eller har PTSD. Brukere opplever at cannabis lindrer smerter og løfter humøret og at virkningen gir en pause fra belastende symptomer.

Selv om cannabis for de fleste er relativt ufarlig bør en likevel være bevisst på mulige underliggende sårbarheter for å utvikle avhengighet eller ta annen skade fra bruk.
En bør tilstrebe å evaluere eget bruksmønster og om mulig kjenne til styrkegraden på cannabis før bruk.
Om Normal Norge
Normal er en idéell bruker- og interesseorganisasjon på rusfeltet som jobber for en evidensbasert regulering av cannabis og bekjempelse av stigmatisering av cannabisbrukere i Norge.
Har du behov for å snakke med noen om rus og sex, kan du kontakte Chemfriendly via facebook, Instagram, Gaysir.no, eller på e-post.
Publisert 10.2.2022. Oppdatert 25.4.23.