Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.

Skadeforebygging når man blander rusmidlerPeder Olai Skjeflo Holman, lege i spesialisering i klinisk farmakologi ved seksjon for rettstoksikologisk fortolkning ved Oslo universitetssykehus.

Foto: Einar Hyndøy.
Kombinering av rusmidler

Sammenlignet med å ta bare ett rusmiddel, kan det å kombinere to eller flere rusmidler gi mer uforutsigbare virkninger og medføre større risiko for brukeren. Hvor stor risikoen er, hva som kan gå galt, og hva man kan gjøre for å forebygge negative konsekvenser, avhenger blant annet av hvilke stoffer og doser man tar, rekkefølgen og timingen, brukerens kroppslige og mentale tilstand og predisposisjoner, og situasjonen brukeren befinner seg i. Det er mye å sette seg inn i hvis man ønsker å være trygg. Man bør ha god teoretisk kunnskap om rusmidler og legemidler, samt en god dose selvinnsikt, før man i det hele tatt vurderer å kombinere stoffer. Vær forsiktig, vær smart, ikke lek gjetteleken, ikke skad deg selv, og ikke dø.
10 hovedpunkter

1. Jo flere stoffer og jo høyere doser man tar, jo mer variable og uforutsigbare kan virkningene og bivirkningene bli.

2. Det er ofte mer risikabelt å ta to eller flere stoffer enn bare ett, men det finnes unntak.

3. Om et stoff kalles et «rusmiddel» eller «legemiddel» i dagligtalen, spiller liten rolle for risikoen. Et stoff blir ikke på magisk vis tryggere når det oppnår legemiddelstatus.

4. De fleste som dør av rusmiddelbruk, har flere stoffer innabords.

5. Det mest risikable med tanke på risikoen for å dø, er å kombinere to eller flere pustedempende stoffer (alkohol, beroligende midler, sovemidler, sterke smertestillende og GHB), eller høye doser av to eller flere stoffer som øker nivåene av serotonin, noradrenalin og dopamin i hjernen og kroppen (f.eks. MDMA, (met)amfetamin, kokain, mefedron, tramadol, antidepressiva og MAO-hemmere).

6. Man bør være forsiktig med å kombinere stoffer som kan øke risikoen for rusutløst psykose, f.eks. stimulanter, hallusinogener og cannabis.

7. Hvis man kombinerer stoffer som gjør at man blir svimmel, ustø eller får blodtrykksfall, kan man risikere å falle og skade seg. Dette gjelder f.eks. alkohol og de andre nevnte pustedempende stoffene, cannabis, ketamin, lystgass, poppers, potensmidler som Viagra, blodtrykksenkende medisiner, og mange medisiner som brukes i behandlingen av psykiske lidelser.

8. Hvis man ikke har god teoretisk kunnskap om rusmidler og legemidler, bør man definitivt ikke prøve å gjette seg til hva som kan skje hvis man kombinerer dem.

9. Hvis man kombinerer, kan det hende at man bør dosere veldig annerledes (ofte lavere) enn man ville gjort hvis man hadde tatt stoffene hver for seg.

10. Timing og rekkefølge for inntak av stoffene man kombinerer, kan ha enorm betydning.
Vær smart

Gjør grundig research og ta informerte valg. Aldri prøv ut en ny rusmiddelkombinasjon uten at du på forhånd har satt deg godt inn i hvilke virkninger du kan forvente og hva som eventuelt kan gå galt.
Hvor kan jeg finne info?

Det finnes ikke alltid gode vitenskapelige kilder til informasjon om rusmiddelkombinasjoner. Dette er fordi det finnes uendelig mange måter å kombinere rusmidler på, slik at man aldri vil klare å forske på alle. Det er som regel mulig å finne erfaringer og råd fra brukere når man søker på nettet, men det er da svært viktig å være kildekritisk.

Hvem er avsenderen, og hvor har vedkommende informasjonen sin fra? Det er stor forskjell mellom anekdoter fra tilfeldige enkeltpersoner og vitenskapelige metaanalyser av randomiserte, placebo-kontrollerte, dobbeltblindede crossover-studier.

Sjekk ut Chemfriendly og Foreningen Tryggere Ruspolitikks digitale temamøte om blanding av rusmidler.
Noen stoffer kan dempe andre stoffers uønskede virkninger, samtidig som noen av de ønskede virkningene bevares. Men det vil alltid være noen negative virkninger som ikke kan kompenseres for.
Flere stoffer = mer som kan variere

Det er allerede stor variasjon i hvordan enkeltstoffer påvirker ulike mennesker. Variasjonen kan bli større når flere stoffer kombineres, og virkningene kan være vanskeligere å forutsi.

Flere stoffer = farligere?

De fleste som dør av rusmidler, har flere stoffer innabords. Selv om det det finnes unntak, kan det ofte være lurt å gå ut fra at det er farligere å ta flere stoffer enn bare ett.

Flere stoffer = bedre?

Noen stoffer kan dempe andre stoffers uønskede virkninger, samtidig som noen av de ønskede virkningene bevares, forsterkes eller forandres på en måte som oppleves som positiv. Det er antageligvis hovedgrunnen til at folk kombinerer rusmidler. Men det vil alltid være noen negative virkninger som ikke kan «kompenseres for» ved å ta flere rusmidler, og noen bivirkninger vil nesten alltid bli verre (f.eks. svekkelse av impulskontroll og risikovurderingsevne).
Gøy + gøy = dobbeltgøy?

Så enkelt er det dessverre ikke. Det er heller ikke nødvendigvis slik at ganske trygt + ganske trygt = fortsatt ganske trygt. Stoffer som ikke nødvendigvis er livsfarlige og som vanligvis gir positivt opplevde virkninger når de tas hver for seg, kan noen ganger gi ubehagelige eller skadelige bivirkninger når de kombineres. Gøy + gøy = overoppheting og diaré, og ganske trygt + ganske trygt = pustestans er situasjoner man helst vil unngå.

Ikke lek gjetteleken

Selv om man har erfaring med enkeltstoffer, bør man ikke prøve å gjette seg til hva som skjer hvis stoffene kombineres. Kombinering av rusmidler stiller mye høyere krav til brukerens kunnskap om rusmidler, sammenlignet med å ta stoffene hver for seg – hvis målet er å unngå helseskade, død og andre negative konsekvenser.

Foto: Ole Magnus Kinappel/ PION - Sexarbeidernes interesseorganisasjon
Timing er megaviktig!

Ulike rusmidlers virkninger kan ha totalt ulik varighet. Virkningene og bivirkningene endrer seg i både intensitet og kvalitet avhengig av hvor lang tid som har gått siden man tok et stoff. Derfor har det veldig mye å si hvilken rekkefølge stoffene tas i og hvor lang tid som går fra ett stoff til det neste.

Dosering er megaviktig!

Det kan godt hende at man må dosere helt annerledes når man kombinerer stoffer enn hvis man tar stoffene hver for seg. Dette vil avhenge veldig av timing og hvilke stoffer det er snakk om. Vær så snill og finn ut av dette på forhånd, slik at du ikke havner på sykehus eller dør!

Ha en plan

Hvis du har bestemt deg for å prøve ut en kombinasjon som kan være risikabel, bør du ha en strategi for å forebygge negative konsekvenser. Du bør ha en plan for hva du skal gjøre hvis det føles ut som at ting er i ferd med å gå galt. Hvilken strategi som er best og hva planen bør innebære, kommer helt an på hvilke rusmidler som kombineres.
Hvilke kombinasjoner bør unngås?

Det finnes uendelig mange rusmiddelkombinasjoner, og det er dessverre umulig å lage en kort og grei liste med råd som forebygger alle tenkelige negative konsekvenser. Men her er noen kombinasjoner man som regel bør styre unna.

1. To eller flere stoffer som demper pusten (f.eks. alkohol, benzodiazepiner, opioider og GHB). Kombinasjon av slike stoffer er vesentlig farligere enn enkeltstoffene, og kan være dødelig.

Foto: Ole Magnus Kinappel/ PION - Sexarbeidernes interesseorganisasjon
2. To eller flere stoffer som øker nivåene av signalstoffene serotonin, noradrenalin og/eller dopamin i hjernen og kroppen (f.eks. MDMA, kokain, amfetamin, metamfetamin, mefedron, metylfenidat (Ritalin) tramadol og antidepressiva). Dette kan føre til potensielt dødelige bivirkninger, slik som overoppheting, krampeanfall, hjertestans og hjerneslag. Unngå for enhver pris å kombinere slike stoffer med såkalte MAO-hemmere (som finnes i bl.a. ayahuasca og legemidlet moklobemid/Aurorix).

3. Ulike kombinasjoner av sentralstimulerende stoffer, hallusinogene stoffer og/eller cannabis. Dette kan gi forvirring, agitasjon og høyere risiko for rusutløst psykose.
Hva annet bør jeg tenke på?

Vær forsiktig med å kombinere stoffer kan gi ustøhet, svimmelhet, dårlig koordinasjon og/eller blodtrykksfall, f.eks. alkohol og de andre pustedempende stoffene nevnt over, cannabis, ketamin, lystgass, poppers, potensmidler som Viagra, blodtrykkssenkende medisiner, og mange medisiner som brukes til å behandle psykisk lidelse (særlig antipsykotika). Ikke bare er det flaut å falle, men det kan være farlig også.

Det er lurt å huske på at alle rusmidler i større eller mindre grad svekker mentale funksjoner som impulskontroll, korttidshukommelse og risikovurderingsevne. Svekkelsen vil kunne forsterkes når man tar flere rusmidler.

Alle rusmidler gjør at man oppfatter og forholder seg til ting på en annen måte enn i edru tilstand. Denne effekten kan bli mer variabel og uforutsigbar når man tar flere rusmidler, og det kan bli vanskeligere å vite om valgene man tar er gode eller ikke.
Denne teksten er skrevet for publisering hos Chemfriendly Norge og på rusopplysningen.no.

Kontakt gjerne Chemfriendly Norge om du har spørsmål om blanding av rusmidler. Du kan få prate med både likepersoner og fagpersoner.
Publisert 21.4.2021